SAFEnetwork.tech pagina 1 🇳🇱

https://safenetwork.tech/

FIRST PAGE

EERSTE PAGINA

We’re Building The New Internet

Wij bouwen het nieuwe internet

Freedom of expression, control of personal data, private and secure communications; and a whole new economy. Welcome to the SAFE Network.

De vrijheid van meningsuiting, controle over persoonlijke gegevens, prive en veilige communicatie; en een compleet nieuwe economie. Welkom bij SAFE Network.

Using spare bandwidth and unused disk space on home computers and phones, we’re taking the web off corporate servers, out of government control, and back into the hands of people.

Door gebruik te maken van de vrije bandbreedte of hardeschijfruimte op persoonlijke computers of telefoons halen wij het internet van corporate servers af, buiten de controle van de overheid, en terug in de handen van de mensen.

See how it works

Zie hoe het werkt.

Decentralised & Autonomous: Freedom of expression by design.

Gedecentraliseerd & Autonoom: Ontworpen voor de vrijheid van meningsuiting.

Everyone should be able to collaborate freely and share ideas; free and unrestricted access to information for everyone around the world.

Iedereen zou het recht moeten hebben om vrij te kunnen samenwerken en ideeen te delen; gratis en onbeperkt toegang tot informatie voor iedereen ter wereld.

That’s why we’ve designed a system like no other: An autonomous network that runs itself, distributed across the globe, that can’t be shut down, controlled, or censored.

Dat is waarom wij een systeem hebben ontworpen zoals geen ander: Een autonoom netwerk dat zichzelf beheert, verspreid over de wereld, welke niet kan worden stilgelegd, beinvloed of kan worden gecensureerd.

What is an Autonomous Network?

Wat is een Autonoom Netwerk?

“Fixing the Internet isn’t optional, and now there’s a solution we can all be part of.”
David Irvine — Founder

“Het verbeteren van het internet is niet optioneel, en nu is er een oplossing waar we allemaal deel van uit kunnen maken.”
David Irvine – Oprichter

All information is equal

Alle informatie is gelijk

All data on the network is treated the same, and everyone has equal and free access. Net neutrality comes as standard.

Alle data op het netwerk wordt gelijk behandeld, en iedereen heeft gelijke en gratis toegang. Net neutraliteit komt als de standaard.

Can’t be censored or shut down

Het kan niet gecensureerd of stilgelegd worden.

Because it’s autonomous, the SAFE Network can’t be turned off, blocked or controlled. It belongs to humanity.

Door de autonomiteit kan het SAFE Network niet uitgeschakeld, geblokkeerd of beïnvloed worden. Het is van de mensheid.

Total Privacy, Absolute Security.

Totale Privacy, Absolute Veiligheid.

Privacy and security should be available to everyone, not just those with deep pockets.

Privacy en veiligheid zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn, niet alleen voor de rijke.

That’s why the SAFE Network encrypts all data by default, automatically splitting it into many pieces which constantly move to locations around the globe that cannot be traced. And your access to them is untraceable too.

Dat is waarom het SAFE Network al haar gegevens standaard versleuteld, automatisch in vele delen splitst en die constant naar locaties verplaatsen over de hele wereld wat niet getraceerd kan worden. En uw gebruik en toegang is ook ontraceerbaar.

No more hacked data, no more stolen passwords, no more eavesdropping. Private. Secure. Anonymous.

Gestolen gevevens, wachtenwoorden en afluisteren zijn allemaal verleden tijd. Privé. Veilig. Anoniem.

How does it work?

Hoe werkt het?

When we’re given the tools to communicate privately and securely we gain the freedom to collaborate and innovate all as one.

Wanneer we de middelen krijgen om privé en veilig te kunnen communiceren hebben we de vrijheid om samen te werken en te innoveren.

Browse and access anonymously

Browse en krijg anoniem toegang

On the SAFE Network, you are free to browse and download completely anonymously, from anywhere in the world. No account necessary.

Op het SAFE Network ben je vrij om compleet anoniem te browsen en te downloaden, overal ter wereld. Geen account nodig.

Complete Control of Your Data

Complete Controle over Jouw Persoonlijke Gegevens

The SAFE Network turns the current data ownership model on its head.

Het SAFE Network zet het huidige data-eigendomsmodel op zijn kop.

Gone are the days of your personal information being stored on corporate servers. Self Authentication means you are in complete control over your data: it resides with you. Grant permission for apps to connect to it, and no company or third party ever has access.

De dagen dat jouw persoonlijke gegevens op bedrijfsservers worden opgeslagen is verleden tijd. Zelfverificatie betekend dat jij complete controle hebt over je eigen gegevens: het blijft bij jou. Geef toestemming aan applicaties om met jou gegevens te verbinden zonder dat een bedrijf of derde partij ooit toegang krijgt.

Read more about Self Authentication

Lees meer over Zelfverificatie

Pay Once, Store Forever

Betaal eenmalig, sla het voor altijd op.

Upload your data and have it stored securely forever. Get free unrestricted access from any connected device around the world.

Upload jouw gegevens en het is voor altijd veilig opgeslagen. Krijg gratis onbeperkt toegang vanaf ieder aangesloten apparaat, overal ter wereld.

You’ll pay a minimal, one-time, upload charge but you’ll get permanent secure backups with no more monthly fees.

Je betaald eenmalig een minimale upload fee en daarmee heb je permanent veilige backups zonder maandelijkse kosten.

One Password. For real this time.

Een Wachtwoord. Maar nu echt.

All apps are securely accessed from the single password used to create your account. Say goodbye to that password manager.

Alle apps zijn veilig toegankelijk met het enkele wachtwoord dat is gebruikt om uw account aan te maken.

Data Portability

Gegevensoverdracht

Being in complete control means you can quickly and easily move your data between apps and services. Mix and match to meet your needs, and leave no data behind.

Omdat je de volledige controle hebt, kun je jouw gegevens snel en gemakkelijk verplaatsen tussen apps en services. Mix en match om aan je behoeften te voldoen, en laat geen gegevens achter.

Dude, where’s my blockchain?

Dude, waar is mijn blockchain?

No blockchain means endless scalability and instant transactions at network speed. Exactly what a global data network needs.

Geen blockchain betekend een oneindige schaalbaarheid en directe transacties met de snelheid van het netwerk. Precies wat een globaal data netwerk nodig heeft.

Read more about the design

Lees meer over het ontwerp

The New Digital Economy

De Nieuwe Digitale Economie

Welcome to the new economy where you no longer pay for your digital life with your personal data. Instead, you’ll use Safecoin, a crypto currency that is integrated into and distributed entirely by the network.

Welkom bij de nieuwe economie waar je niet langer met je persoonlijke gegevens je digitale leven betaald. In plaats daarvan betaal je met Safecoin, een cryptovaluta die is geïntegreerd in en volledig wordt gedistribueerd door het netwerk.

Users are compensated for providing their resources and can use this to pay developers to use their apps in a virtuous and self sustaining cycle.

Gebruikers worden gecompenseerd voor het ter beschikking stellen van hun middelen. Zij kunnen deze compensatie gebruiken als betaling aan de developers (ontwikkelaars) om gebruik te maken van hun app. Dit resulteert in een zelfregulerende cyclus.

SAFE is a network where wealth is shared based on the value that everyone provides.

SAFE is een netwerk waar rijkdom word gedeeld op basis van de waarde die iedereen toevoegt.

Read more about Safecoin

Lees meer over Safecoin

Always Free to Access

Altijd Gratis Toegang

Information is always free to access. You’ll never be charged for browsing or downloading. The SAFE Network guarantees equal access to data for everyone. You don’t even need an account, just download the browser.

Informatie is altijd gratis toegankelijk. Je hoeft nooit te betalen om te browsen of te downloaden. Het SAFE Netwerk garandeert dat iedereen gelijke toegang heeft tot gegevens. Je hebt niet eens een account nodig, het hebben van de browser is al voldoende.

The Perfect Market

De Perfecte Markt

As there is no human interaction, the Network autonomously creates a perfect market. Prices are set continually dependent on available resources and user demand.

Omdat er geen menselijke interactie is, creëert het netwerk autonoom een perfecte markt. De prijzen worden continu bepaald, afhankelijk van de beschikbare middelen en de vraag van gebruikers.

No Infrastructure Costs

Geen Infrastructuur Kosten

Without fixed infrastructure costs, each additional member of the network increases the utility and speed for everyone else. And the system rewards popular apps and websites with payments directly.

Elk individueel lid van het netwerk zorgt voor een toename in gebruiksvriendelijkheid en snelheid voor alle deelnemers. Dit alles zonder vaste infrastructuurkosten. Het systeem beloont populaire apps en websites met directe betalingen.

Contribute Resources, Get Paid.

Draag bij, krijg betaald.

By running a Vault, you can offer the network your unused resources—like hard drive space and bandwidth—and automatically be rewarded with Safecoin.

Door een Vault te beheren, kun je het netwerk jouw ongebruikte hardeschijfruimte en bandbreedte aanbieden en automatisch worden beloond met Safecoin.

How It Works

Hoe Werkt Het

Press Kit

Pers Kit

Safecoin

Safecoin

Get Involved

Doe Mee

FAQs

FAQs

Blog

Blog

Roadmap

Roadmap

Events

Evenementen

Community

Community

SAFE Network Forum

SAFE Netwerk Forum

Developer Forum

Developer Forum

Developers

Developer

Developer Hub

Developer Hub

GitHub

Github

Company

Bedrijf

About MaidSafe

Over MaidSafe

Website

Website

Contact

Contact

Careers

Carrière

Legal

Juridisch

Privacy Policy

Privacy Beleid

Cookie Policy

Cookie Beleid

Credits

Newsletter

Nieuwsbrief

Be first to get the latest news on all SAFE Network developments, updates and releases…

Ontvang als eerste het laaste nieuws over alle SAFE Netwerk ontwikkelingen, updates en releases…

Social

Sociaal

I’d remove the first “De”. We’re summarizing characteristics, therefor “vrijheid van meningsuiting” should be correct.

1 Like

Blockquote[quote=“Dimitar, post:1, topic:82”]
Gedecentralizeerd & Autonoom: Ontworpen voor de vrijheid van expressie.
[/quote]

Should be: “Gedecentraliseerd & Autonoom: Ontworpen voor de vrijheid van expressie.”

1 Like

The “Het” in front is really depending on the context in which it is used. Literally translated we can remove the “het” from the start of the sentence. Last word is a typo, should be “Beëindigd”. Not sure if thats the word i’d use either.

Should be:
“Door de autonomiteit kan het SAFE Network niet uitgeschakeld, geblokeerd of beinvloed worden. Het behoort tot de mensheid.”

“Beveiliging” also really depends on the context in which it is used. Security can be translated in 2 different ways; securing a building, which is “beveiliging”. When talking about “safely”, which i think is the context here, I’m leaning more towards “veiligheid” so: “Totale privacy, absolute veiligheid.”

Same here: "Privacy en veiligheid zouden voor iedereen toegangkelijk moeten zijn, niet alleen voor mensen met een grote portemonnee.

Typo and beveiligd change: “Gestolen gegevens, wachtwoorden en afluisteren zijn allemaal verleden tijd. Privé. Veilig. Anoniem.”

Typo: “Wanneer we de middelen krijgen om prive en veilig te kunnen communiceren winnen we onze vrijheid om samen te werken en te innoveren.”

Browse and bezoek are the same thing, i think we should go for something like “Browse en verkrijg toegang anoniem” depending on the context.

“Zonder account” or “Geen account nodig”

“Complete Controle over jouw Persoonlijke Gegevens”

“De dagen dat jouw persoonlijke gegevens op bedrijfsservers worden opgeslagen is verleden tijd. Zelf Authenticatie betekend dat jij complete controle hebt over je eigen gegevens: het blijft bij jou. Geef toestemming aan applicaties om met jouw gegevens te verbinden zonder dat een bedrijf of derde partij ooit toegang krijgt.”

1 Like