SAFEnetwork.tech pagina 2 🇳🇱

https://safenetwork.tech/how-it-works/

PAGE 2

PAGINA 2

Autonomous, Decentralised, Encrypted.

Autonoom, Gedecentraliseerd, Versleuteld.

Powered by the spare capacity of everyday computers, SAFE replaces the vulnerable structure of the existing Web with a decentralised, autonomous network. One that is secure, and accessible to everyone.

Mede mogelijk gemaakt door ongebruikte capaciteit van standaard computers, vervangt SAFE de kwetsbare structuur van het huidige web met een gedecentraliseerd autonoom netwerk. Een die veilig en toegangelijk is voor iedereen.

Here’s how it works

Zo werkt het

Introduction

Introductie

Browsing

Browsen

Storing Data

Gegevens bewaren

Where Is Data Stored?

Waar worden gegevens opgeslagen?

Who Stores Your Data?

Wie slaat mijn gegevens op?

Network Architecture

Netwerk Architectuur

INTRODUCTION

INTRODUCTIE

Getting to grips with the SAFE Network

Aan de slag met het SAFE Netwerk

If you don’t understand what a new decentralised web might mean, you’re far from alone. But once the benefits of a new web built on the SAFE Network become clear—permanent data, never again stored by untrustworthy and hackable third parties that you alone can access at any time from anywhere around the globe—the value becomes clearer. There’s a huge amount of work required to build a system that can deliver on such promises. So to get you started, here’s a few pointers about some of the technology that lies under the hood.

Als je nog niet begrijpt wat een nieuw gedecentralizeerd web betekend, ben je niet alleen. Maar het moment dat de voordelen van een nieuw web gebaseerd op het SAFE Netwerk beter duidelijk worden—permanente gegevens, nooit meer beheert door onbetrouwbare en makkelijk te hacken derde partijen en waar alleen jij toegang tot hebt van waar dan ook ter wereld—dan wordt de waarde snel duidelijk. Er is een grote hoeveelheid werk nodig om een systeem te bouwen die ook aan deze verwachtingen kan voldoen. Dus om je vooruit te helpen, zijn hier een paar aanwijzingen over de onderliggende technologie.

BROWSING

BROWSEN

All human knowledge, available to all humanity

Alle menselijke kennis, toegankelijk voor de hele mensheid

Perhaps you only want to view content on the Network. For many, that may seem no different to the Web today. But for the 1.5 billion people around the world blocked from sites like Wikipedia, it’s a giant leap forward. And all they need to do is download the SAFE browser—the gateway to the new Web—accessible by anyone, anywhere.

Misschien wil je alleen content zien op het netwerk. Voor vele zal het niet veel verschillen van hoe ze nu het internet bezoeken. Maar voor de 1.5 miljard mensen over de hele wereld waarbij sites zoals wikipedia geblokkeerd worden is dit een gigantische vooruitgang. Het enige wat ze hoeven te doen is de SAFE browser te downloaden—de toegang tot het nieuwe web— toegankelijk voor iedereen, overal ter wereld.

Browsing SAFE is private, anonymous, and secure—free from tracking by corporate or government interests. The choices you make are yours alone. No more having The Invisible Other looking over your shoulder.

Browsen op SAFE is prive, anoniem en veilig—buiten het bereik van bedrijven of overheden. De keuzes die je maakt zijn alleen van jou. Nu zonder een ander die over je schouder mee kijkt.

STORING DATA

GEGEVENS BEWAREN

Pay once, securely store forever

Betaal eenmalig, sla het voor altijd veilig op.

You’re likely to want to store data on the Network. Why? Because in return for a very small one-time Safecoin payment, your data will then be stored forever, encrypted and accessible anywhere in the world and only by you—unless you choose to share it.

Het is erg waarschijnlijk dat je gegevens op het netwerk wilt opslaan. Waarom? Omdat je voor een hele kleine eenmalige Safecoin betaling je gegevens voor altijd kunt opslaan, versleuteld en toegankelijk vanaf iedere locatie in de wereld, alleen voor jou—tenzij je er zelf voor kiest om het te delen.

“Your credentials can’t be stolen, because at no point are they ever stored on the Network”

“Jouw persoonlijke gegevens kunnen nooit gestolen worden omdat ze op geen enkel moment op het Netwerk staan opgeslagen”

The Network is permissionless. That means you don’t need to apply to a third party to take part—and, crucially, no-one can stop you. This happens because the SAFE Network has Self-Authentication. It’s the only decentralised Network in the world that lets someone securely and anonymously create an account and log in without needing a third party to manage the login process or to store and manage users’ credentials. That means your credentials can’t be stolen, because at no point are they ever stored on the Network itself.

Het Netwerk is toestemmingsloos. Dat betekend dat je je niet hoeft aan te melden bij een derde partij om mee te doen—en, het meest belangrijk is dan niemand je kan tegenhouden. Dit is mogelijk omdat het SAFE Netwerk zelf-authenticatie heeft. Het is het enige gedecentraliseerde netwerk in de wereld waarbij je veilig and anoniem een account bij kunt aanmaken en inloggen zonder een derde partij die het login proces beheert of gebruiker gegevens opslaat. Dit betekend dat je gegevens nooit gestolen kunnen worden, omdat ze op geen enkel moment op het Netwerk zullen worden opgeslagen.

Keeping your data private

Je gegevens privé houden

Next, let’s talk encryption. Imagine you want to store a photo. That data is protected by a number of layers of encryption. Your photo starts by being broken into pieces which are then encrypted with the other parts of that same file. This ‘Self-Encryption’ happens before the data ever hits the Network. So, unless you choose to override it, none of your data touches the Network unless it is encrypted. And it’s designed so that you’re the only one that ever holds the key.

Hoe gaat de versleuteling in werking. Stel voor dat je een foto wilt opslaan. Deze gegevens zijn door een bepaald aantal lagen van versleuteling beschermt. Je foto word eerst opgedeeld in stukjes om vervolgens versleuteld te worden met de andere delen van ditzelfde bestand. Deze ‘Zelf-Versleuteling’ gebeurt voordat de gegevens ooit het netwerk bereiken. Dus, tenzij je er anders voor kiest, zal jouw data nooit op het netwerk komen zonder dat het versleuteld is. En het is zo ontworpen dat jij de enige persoon bent die de sleutel bezit.

This is a very different approach to blockchain-based storage platforms which often secure just the pointer that shows where the data is stored. With data stored elsewhere, you can prove that data hasn’t been tampered with. But it doesn’t protect the data itself. The SAFE Network has a different approach altogether. The data itself is encrypted and stored on the Network. That means no data stores to protect elsewhere.

Dit is een hele andere aanpak dan de meeste blockchain-gebaseerde opslag platformen doen, welke vaak alleen de pointer versleutelen die naar de locatie van je gegevens wijst. Door data ergens anders op te slaan kun je bewijzen dat de gegevens niet veranderd zijn. Maar dit beschermt de gegevens zelf niet. Het SAFE Netwerk heeft een hele andere aanpak. De gegevens zelf zijn versleuteld en worden opgeslagen op het Netwerk. Dit betekend dat gegevens niet individueel nog beschermt hoeven te worden.

WHERE IS DATA STORED?

WAAR WORDEN MIJN GEGEVENS OPGESLAGEN?

Behold, The Serverless Internet

Aanschouw, het serverloze internet

The Web is fragile today partly because data is stored in central locations. These become targets for hackers, thieves and data harvesters, or anyone else who wants to snoop around your personal data.

Het huidige Web is kwetsbaar omdat veel gegevens in gecentralizeerde locaties worden opgeslagen. Deze worden doelwit van hackers, dieven en data verzamelaars of personen die maar al te graag jouw gegevens willen bemachtigen.

The SAFE Network doesn’t have these centralised servers. It has no single point which can be attacked, hacked or snooped upon. All uploaded data is broken into chunks, encrypted, dispersed across the Network, and continually moved between computers.

Het SAFE Netwerk heeft geen gecentraliseerde servers. Er is geen enkel punt welke kan worden aangevallen, gehackt of afgeluisterd. Alle geüploade data is in stukjes gebroken, versleuteld en verspreid over het netwerk, en word constant verplaatst tussen computers.

So how could an attacker search for your photo? Without reading them, he’d have to know which encrypted chunks made up any one file; where each piece was stored; control a number of computers that has responsibility for managing each of those different locations on the Network at any one point in time; and then somehow break the encryption (with no password!).

Dus hoe zou iemand je foto kunnen bemachtigen? Zonder ze te lezen, zou hij precies moeten weten welke versleutelde stukjes hij moet hebben; waar deze stukje worden opgeslagen; toegang moeten hebben tot een aantal computers die verantwoordelijk zijn voor beheren op verschillende locaties op het Netwerk op ieder gegeven moment in tijd; en dan tenslotte ook nog de versleuteling moeten kraken (zonder wachtwoord).

And that’s a simplification. It’s actually much harder than that. But that gives you a feel for just how secure data is on the SAFE Network. Once you take on board that it’s the Network itself that makes decisions autonomously about locations and who does what, the challenge facing any attacker becomes even clearer.

En dat is een grove vereenvoudiging van wat er nodig is. In werkelijkheid is het nog veel moeilijk. Maar dit geeft je tenminste een gevoel hoe veilig het is om gegevens op te slaan op het SAFE Network. Als je eenmaal beseft dat het het netwerk zelf is dat autonoom beslissingen neemt over locaties en wie wat doet, wordt de uitdaging voor elke aanvaller nog duidelijker.

WHO STORES YOUR DATA?

WIE SLAAT JOUW DATA OP?

The Web hosted by everyone, controlled by no-one

Het Web gehost door iedereen, en beheert door niemand.

With no centralised storage, data is instead stored in Vaults. People download free Vault software to their home computers which tells the Network that they’re happy to take part. By providing storage and bandwidth to support the Network, you can get rewarded in Safecoin, the cryptocurrency that powers the Network.

Zonder gecentraliseerde opslag, worden gegevens opgeslagen in Vaults. Mensen downloaden gratis software om een vault te runnen vanaf hun thuis computers en laten het netwerk zo weten dat ze graag bijdragen. Doordat je een deel van je opslag en bandbreedte aan het Netwerk beschikbaar stelt krijg je daarvoor in ruil Safecoin, de cryptovaluta die het netwerk faciliteert.

The Network just makes use of the space you’ve offered and asks you to manage whichever chunks of encrypted data it needs to ensure the system is safe and resilient. The key point here is that no-one (either computers or Network) can read this data. Each chunk of encrypted data is managed by its own Group. The Network decides which computers should be members of which Groups and this changes frequently. And at no time can a person who runs a Vault read any of the data that his computer is storing.

Het Netwerk maakt alleen gebruik van de ruimte die jij hebt toegewezen en vraagt jou om deze versleutelde stukjes op te slaan om zo het Netwerk veilig en toegankelijk te houden. Het belangrijkste punt is dat niemand (de computers of het Netwerk) de gegevens kunnen lezen die worden opgeslagen. Elk stuk versleutelde gegevens wordt beheerd door zijn eigen groep. Het Netwerk beslist welke computer een lid moet zijn van een groep en dit veranderd ook op frequente basis. En op geen enkel moment kan een persoon die een Vault runt ook maar een enkel stukje gegevens lezen welke op zijn computer wordt opgeslagen.

By running a Vault, your computer races to return any data that is requested by its owner. The rewards paid out by the system will be varied according the Network which varies the price of Safecoin in order to balance the Network in such a way that it consistently maintains around 30% of Vaults unused.

Door een Vault te beheren, haast je computer zich om zo snel mogelijk een stukje gegevens naar de eigenaar te sturen. De prijs die wordt uitbetaald door het systeem kan varieren aan de hand van het Netwerk, welke de prijs van Safecoin bepaald om zo het Netwerk in balans te houden dat er consistent 30% van de vaults ongebruikt zijn.

NETWORK ARCHITECTURE

NETWERK ARCHITECTUUR

Anatomy of an Autonomous Network

De Anatomy van het Autonome Netwerk

The SAFE Network is self-managing. It manages how computers can act on the Network in real-time, changing roles and responsibilities dynamically in response to real-time changes without any input from humans or businesses.

Het SAFE Netwerk beheert zichzelf. Het beheert hoe computers in realtime op het netwerk kunnen reageren, waarbij rollen en verantwoordelijkheden dynamisch kunnen worden gewijzigd als reactie op realtime veranderingen zonder enige input van mensen of bedrijven.

The Network is built on a foundation of open source software that allows computers to connect directly to each other, anywhere around the world. The Routing layer sits above this and sets the rules of the Network. This means that computers will act in a certain way that guarantees the Network will function efficiently without a centralised administrator.

Het netwerk is gebouwd op een basis van open source-software waarmee computers rechtstreeks met elkaar kunnen worden verbonden, waar ook ter wereld. De Routing-laag zit erboven en bepaalt de regels van het netwerk. Dit betekent dat computers op een bepaalde manier zullen werken die garandeert dat het netwerk efficiënt zal functioneren zonder een gecentraliseerde beheerder.

These rules ensure that computers reach agreement on what is and isn’t allowed, and the order in which they happen. Decisions are made by computers in standalone Sections that have a history of good behaviour and thanks to a cutting-edge DAG-based consensus algorithm called PARSEC, the Network is guaranteed to reach agreement despite vast numbers of events taking place simultaneously every second around the world.

Deze regels zorgen ervoor dat computers overeenstemming bereiken over wat wel en niet is toegestaan en de volgorde waarin ze plaatsvinden. Beslissingen worden genomen door computers in zelfstandige secties die een geschiedenis van goed gedrag hebben en dankzij een geavanceerd op DAG gebaseerd consensusalgoritme genaamd PARSEC, bereikt het netwerk gegarandeerd overeenstemming ondanks een groot aantal gebeurtenissen die elke seconde gelijktijdig plaatsvinden over de hele wereld .

Global Communication, Global Scale

Globale Communicatie, Globale Schaal

Whilst Sections stand alone, the Network is designed to enable trusted communications. It does this by ensuring that any contact between unknown computers is accompanied by cryptographic proof that every computer involved is a valid part of the Network. With Secure Message Relay comes Data Chains, a novel way which ensures that vast quantities of data can be passed reliably and securely between different nodes that have never known each other previously. All of this is made possible by the key design decision that we started with: all data is stored on the Network. Encrypted and ready to scale the globe from Day One.

Hoewel secties op zichzelf staan, is het netwerk ontworpen om betrouwbare communicatie mogelijk te maken. Het doet dit door ervoor te zorgen dat elk contact tussen onbekende computers vergezeld gaat van cryptografisch bewijs dat elke betrokken computer een geldig onderdeel van het netwerk is. Met Secure Message Relay komt Data Chains, een nieuwe manier die ervoor zorgt dat grote hoeveelheden gegevens betrouwbaar en veilig kunnen worden doorgegeven tussen verschillende knooppunten die elkaar nog nooit kenden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de belangrijke ontwerpbeslissing waarmee we zijn begonnen: alle gegevens worden op het netwerk opgeslagen. Versleuteld en klaar om grootschalig over de hele werld gebruikt te worden.

Want to try the SAFE Network, and help build the future of the Internet?

Wil je het SAFE Netwerk uitproberen, en helpen om de toekomst van het Internet te bouwen?

Get Involved

Doe Mee

When will it be finished?

Wanneer is het klaar?

We’re at the dawn of a new Web, and the final pieces of the SAFE Network are being put in place.

We staan aan het begin van een nieuw Web, en de laatste stukken van het SAFE Network worden nu samen gevoegd.

See the Roadmap

Zie de Roadmap