SAFEnetwork.tech pagina 3 🇳🇱

PAGE 3

PAGINA 3

https://safenetwork.tech/safecoin/

Welcome to the New Digital Economy

Welkom tot de Nieuwe Digitale Economie

Safecoin is at the core of the Network. It’s money that lets you store data and rewards you when you contribute. Only with instant transactions, unlimited scaling—and no fees.

Safecoin staat centraal in de kern van het Netwerk. Het is geld waarmee je gegevens kan opslaan en je beloond waarneer je iets bijdraagt. Alleen directe transacties, ongelimiteerd schalen—en geen extra kosten.

Share resources, get paid

Deel je ongebruikte middelen en wordt betaald.

Safecoin is a cryptocurrency like no other. Digital cash with no public ledger. There’s no limit to the number of transactions which can take place instantly, privately and simultaneously.

Safecoin is een cryptocurrency zoals geen ander. Digitale cash zonder publieke ledger. Er is geen limiet tot het aantal transacties welke direct plaatsvinden, prive en tegelijkertijd.

Earning Safecoin is simple. Choose to become a Farmer and connect your computer to the Network. Watch as the Network automatically and continually moves chunks of data around the world to ensure efficiency. Proof of Resource takes the place of more expensive alternatives, like Proof of Work.

Het verdienen van Safecoin is simpel. Kies er voor om een Farmer te worden en verbind je computer met het Netwerk. Kijk toe hoe het Netwerk automatisch en continu stukken gegevens over de hele wereld verplaatst om efficiëntie te waarborgen. Bewijs van Middelen neemt nu de plaats in vergeleken met alternatieven, zoals Bewijs van Werk.

Safecoin can then be used to buy Network resources—like the one-time fee for uploading data—or exchanged for goods and services like any other currency.

Safecoin kan dan gebruikt worden om Netwerk capaciteit te kopen—zoals het eenmalig uploaden van gegevens—of het uitwisselen van goederen en diensten zoals ieder andere munt.

Pay Anonymously, be paid privately.

Betaald anoniem, ontvang prive.

Safecoin acts as digital cash. Unlike blockchain based cryptocurrencies there is no public ledger; only the current and previous owner of each coin are known to each other. So you can be paid in privacy.

Safecoin werkt als digitale cash. Anders dan reguliere blockchain gebaseerde cryptomunten is er geen publieke ledger; alleen de huidige en de vorige eigenaar van iedere munt zijn bekend aan elkaar. Je kan dus met privacy betaald worden.

And you can even pay anonymously if you require it. It’s your choice.

En je kan er zelfs voor kiezen om compleet anoniem te betalen. De keuze is aan jou.

Contribute and be rewarded

Draag bij en verdien

The current ad-supported internet model is broken. On SAFE, popular apps and sites are paid directly by the Network according to how much they get used.

Het huidige advertentie gebaseerde interenet valt uit elkaar. Op SAFE, populaire apps en sites zijn direct betaald bij het Netwerk aan de hand hoe veel ze gebruikt worden.

Want to build an app or create content? The days of having to meet your website infrastructure costs are gone. With an open source platform, just build and deploy. Your personal data is no longer an asset for the profit of others.

Geinteresseerd om een app te maken of content te creeeren? De dagen dat je voor je website’s infrastructuur moet betalen zijn compleet verdwenen. Met een open source platform bouw je alleen en rol je het zo uit. Jou persoonlijke gegevens zijn nu niet langer een middel waar anderen aan verdienen.

Whaddaya mean, no Blockchain?

Wat zeg je me nu, geen blockchain?

Unlike most cryptocurrencies Safecoin will not have a blockchain. This means it will be highly scalable, unburdened by an ever-growing ledger of transactions.

Anders dan de meeste cryptomunten heeft Safecoin geen blockchain. Dit betekend dat het uiterst schaalbaar is, zonder een als maar groeiende ledger met transacties.

This, combined with what is known as Close Group Consensus mechanism, provides something truly special: transactions that are confirmed at network speed and with zero transaction costs.

Dit, gecombineerd met wat bekend is als Close Group Consensus mechanisme, zorgt voor iets opmerkelijks: transacties die door bevestig worden bij de snelheid van het Netwerk en met nul transactie kosten.

What is Close Group Consensus?

Wat is Close Group Consensus?

Start developing

Begin met Developen

How do I buy Safecoin?

Hoe koop ik Safecoin?

Safecoin is the currency that will power the SAFE Network. It will be available to be farmed, used or traded. You can’t buy them yet, but you can buy MaidSafeCoin.

Safecoin is de munteenheid die centraal staat bij het SAFE Netwerk. Het zal beschikbaar zijn om te farmen, gebruiken of te ruilen. Het is momenteel nog niet mogelijk om ze te kopen, maar je kan hiervoor MaidSafeCoin kopen.

MaidSafeCoin (MAID) is a token that was created in a crowdsale in 2014 to support the project, and each MAID will be exchanged for a Safecoin when the network launches. Based on the Omni protocol on top of the Bitcoin blockchain, MAID can be purchased and traded, but not farmed.

MaidSafeCoin (MAID) is een token die was ontwikkeld tijdens een crowdsale in 2014 om het project te ondersteunen, en iedere MAID zal worden omgeruild voor een Safecoin wanneer het netwerk live gaat. Gebaseerd op het Omni protocol en boven op de Bitcoin blockchain, MAID kan worden gekocht en geruild, maar niet gefarmd.

Buying MaidSafeCoin

Het kopen van MaidSafeCoin

MaidSafeCoin can be bought and traded at these exchanges. We’re adding new ones all the time.

MadeSafeCoin kan worden gekocht en geruild bij deze exchanges. Er komen er constant nieuwe bij.

MAID is based on the Omni protocol and there are no hard wallet options at this stage, so whilst you’re waiting to convert MAID to Safecoin at the launch of the Network, we’d always recommend that you store your coins in cold storage.

MAID is gebaseerd op het Omni protocol en er is geen hard wallet optie op dit moment, dus zolang je wacht om je MAID om te zetten in Safecoin bij de start van het Netwerk, raden we je altijd aan om je munten in cold storage op te slaan.

Safecoin: Frequently Asked Questions

Safecoin: Frequently Asked Questions

What is Safecoin?

Wat is Safecoin?

Safecoin are digital tokens that are generated automatically by the SAFE Network and reside on the SAFE Network. The Network will autonomously confirm account balances to wallets and allow transactions to take place. Safecoin are transferred using the digital signature of the coin’s last owner. This operation is ‘network atomic’—in other words,the Network ensures that all copies update to reflect the transaction. This is a different approach to the blockchain mechanism employed in other projects, such as Bitcoin.

Safecoin zijn digitale tokens die automatisch gegenereerd worden door het SAFE Netwerk en zich bevinden op het SAFE Netwerk. Het Netwerk zal autonoom bevestigen hoeveel de balansen zijn die zich bevinden op het SAFE Netwerk. Safecoin worden verzonden met behulp van de digitale signature van de laatste eigenaar. Deze handeling is ‘netwerk atomisch’ –in andere woorden, het Netwerk zorgt ervoor dat alle kopienen updaten om zo de transactie te reflecteren. Dit is een andere aanpak vergeleken met blockchain mechanisme vertoond in andere projecten, zoals Bitcoin.

There can be many millions of transactions per second on the SAFE Network and the larger it becomes the more transactions per second can be executed. A Safecoin only records the previous and current owners. By doing so, it ensures that the current owner was transferred ownership properly by the last owner. This allows coins to be transferred between people very easily and without delay.

Het is mogelijk om vele miljoenen transacties per seconden te verwerken op het SAFE Netwerk en hoe groter het Netwerk wordt des te meer transacties er verwerkt kunnen worden. Een Safecoin onthoudt alleen de vorige en de huidige eigenaar. Hierdoor wordt er verzekerd dat de nieuwe eigenaar rechmatige de Safecoin krijgt overgedragen van de vorige eigenaar. Dit zorgt ervoor dat munten snel en makkelijk tussen twee personen kan worden overgedragen en zonder vertraging.

Please note that Safecoin will not be active until the network goes live. See MaidSafeCoin for current proxy token.

Nog maals onthoudt dat Safecoin pas actief wordt wanneer het Netwerk live gaat. Zie hiervoor MaidSafeCoin als de huidige proxy token.

How is Safecoin used on the network?

Hoe wordt SafeCoin gebruikt op het netwerk?

Safecoin is the currency of the SAFE Network. It is an incentive mechanism that rewards Users and developers, as well as providing access to network services.

Safecoin is de valuta van het SAFE Netwerk. Het is een aansporend mechanisme dat gebruikers en developers beloond, maar ook toegang toe netwerk diensten faciliteert.

Without any human intervention, the SAFE Network pays out Safecoin automatically to Farmers (users who join the Network by contributing their computing resources) and to Builders (application developers, who get paid automatically depending on how much their applications are used).

Zonder enige menselijke interactie, zal het SAFE Netwerk Safecoins automatisch uitbetalen aan de Farmers (gebruikers die aan het Netwerk meedoen door hun rekenkracht te delen) en de Builders (applicatie developers, wie automatisch betaald worden aan de hand hoeveel hun applicatie gebruikt wordt).

In addition, Core Developers who improve the core SAFE Network codebase can also earn Safecoin by providing bug fixes and new features.

Daar komt bij, dat Core Developers wie de kern van het SAFE Netwerk onderhouden ook Safecoin kunnen verdienen door bugs te fixen of nieuwe functionaliteit toe te voegen.

Safecoin only lives on the SAFE Network. It is stored in a User’s wallet and can be used to buy network services, such as increased storage space and access to network applications. There is no set distribution time for the 4.3 billion Safecoin produced during the life of the SAFE Network.

Safecoin leeft alleen op het SAFE Netwerk. Het wordt bewaard in een Gebruikers wallet en kan worden gebruikt om netwerk services te kopen, zoals het vergroten van opslag ruimte en toegang tot netwerk applicaties. Er is geen tijd ingesteld hoe lang het duurt voor de maximale hoeveelheid ooit van 4.3 miljard Safecoin in omloop komen op het SAFE netwerk.

Please note that Safecoin will not be active until the network goes live. See for current proxy token.

Ter herinnering dat Safecoin pas active wordt als het Netwerk live gaat. Tot die tijd zie de huidige proxy token MaidSafecoin.

How do I buy Safecoin?

Hoe koop ik Safecoin?

Safecoin won’t be issued until the Network goes live so they cannot be purchased at the moment. Currently you can buy MaidSafeCoin which will be swapped on a 1-to-1 basis for Safecoin when it is released.

Safecoin zal niet beschikbaar zijn tot het Netwerk live gaat en kunnen momenteel ook niet gekocht worden. Op het moment kunt U MaidSafeCoin kopen welke aan de hand van een 1-op-1 basis zal worden omgeruild zodra Safecoin beschikbaar wordt.

What is MaidSafeCoin?

Wat is MaidSafeCoin?

MaidSafeCoin is a proxy token that was released during MaidSafe’s crowd sale and will be swapped for Safecoin on a 1:1 basis when Safecoin is released. MaidSafeCoin is listed on the Bitcoin blockchain and can be purchased on a number of exchanges including:

MaidSafeCoin is een proxy token die beschikbaar werd toen MaidSafe’s publieke verkoop was en zal worden omgewisseld voor Safecoin met een 1-op-1 basis wanneer het Netwerk live gaat. MaidSafeCoin is beschikbaar op de Bitcoin blockchain en kan worden gekocht op een aantal exchanges:

HitBTC

Bittrex

How do I buy MaidSafeCoin?

Hoe koop ik MaidSafeCoin?

In essence all we have to do is buy bitcoin and exchange it for MaidSafeCoin. There are a few simple steps required to do this.

In essentie alles wat je hoeft te doen is een bitcoin bedrag te kopen en het om te wisselen voor MaidSafeCoin. Er zijn een paar simpele stappen nodig om dit de bereiken.

Create an OmniWallet.

Creeer een OmniWallet.

Purchase bitcoin using your preferred vendor.

Koop bitcoin via een geprefereerde aanbieder.

Create a trade account on an exchange which lists MaidSafeCoin (e.g. on Bittrex).

Maak een account aan op een exchange die MaidSafeCoin aanbied (bijvoorbeeld op Bittrex).

Send bitcoin to the trading account.

Stuur bitcoin naar je trading account.

Trade bitcoin for MaidSafeCoin.

Ruil je bitcoin om voor MaidSafeCoin.

Withdraw / Transfer to OmniWallet.

Verplaats naar OmniWallet.

MaidSafeCoin is now in your OmniWallet!

MaidSafeCoin is nu in jou OmniWallet!

Where can I store MaidSafeCoin?

Waar kan ik MaidSafeCoin opbergen?

As MaidSafeCoin is built using the Omni protocol on the Bitcoin blockchain, it can be stored in any wallet. They may not be visible within all wallet software (due to lack of Omni support) but the MaidSafeCoin will be OK there as long as your machine and private key for that address are secure. You will be able to view them using omniexplorer.info.

Omdat MaidSafeCoin gebaseert is op het Omni protocol op de Bitcoin blockchain, is het mogelijk om het op te slaan in een normale bitcoin wallet. Het zal wellicht niet zichtbaar zijn voor alle wallet software (doordat er nog te weinig support is voor Omni) maar de MaidSafeCoin zal OK zijn zolang je apparaat en de private key veilig zijn. Het is dan mogelijk om je tokens te zien door gebruik te maken van omniexplorer.info.

To create a new Omniwallet or open an existing one visit omniwallet.org.

Om een nieuwe Omniwallet te creeeren of te openen bezoek omniwallet.org.

What is Farming?

Wat is Farming?

Safecoin are given as an incentive to users for providing their resources to the Network. These resources are their: storage space, CPU, bandwidth and online time that enable the encrypted chunks of network data to be stored and retrieved from their computer.

Safecoins worden beloond aan gebruikers die hun computer capaciteit aan het Netwerk uitlenen. Deze middelen zijn hun: opslage ruimte, CPU, internet bandbreedte en online tijd die helpen bij het faciliteren om stukjes gegevens te versleutelen, op te slaan of te verkrijgen.

The process of providing resources and receiving Safecoin in return is called ‘Farming’.

Het proces waarbij een gebruiker zijn computer capaciteiten aanbied in ruil voor Safecoin wordt ‘Farming’ genoemd.

Each piece of encrypted network data is stored in a Farmer’s ‘Vault’, a data storage and management location on the Farmer’s computer which they cannot read, or access. The SAFE Network is designed to self-manage these resources.

Elk versleuteld stukje netwerk gegevens zal worden opgeslagen in de Farmer’s ‘Vault’, een gegevens opslag en locatie van beheer op de Farmer’s computer, die hun niet kunnen lezen, of toegang tot hebben. Het SAFE Netwerk is zo ontworpen om zelf-besturend te zijn over deze middelen.

How will Farming work?

Hoe werkt Farming?

When a user of the network requests some data, for example by browsing a website, a number of things happen: First, the client software makes a request for the required data chunks. This message (a GET request) is then propagated across the Network and when the chunk is found there is a competition between the Vaults in that Section to deliver it to the Network where it will be routed back to the requester. The first Vault to deliver will have a chance of being rewarded with one Safecoin. This is described as a Farming Attempt.

Als een gebruiker van het Netwerk gegevens vraagt, bijvoorbeeld door een website te bezoeken, dan gebeuren er een paar dingen: Eerst, de client software maakt een verzoek voor de benodigde stukken gegevens. Dit bericht (een GET verzoek) is dan verzonden over het Netwerk en wanneer een stukje gevonden is er een race tussen Vaults in die sectie om het terug te sturen naar het Netwerk waar het dan terug wordt gestuurd naar de persoon die het verzoekt. De eerste Vault die het kan stukje kan leveren heeft dan de kans om beloond te worden met een Safecoin. Dit beschrijft hoe een poging to Farming verloopt.

Farming Attempt means: by delivering data chunks when requested, a Vault occasionally gains the opportunity to make a Farming Attempt. This consists of sending a validated request to a random Safecoin address. If an owned Safecoin already exists at that address, the Attempt fails. If there is no Safecoin there, one is created and awarded to the requesting Vault (i.e. a successful Farming Attempt has been made).

Poging to Farming betekend: door stukken gegevens te leveren wanneer die worden verzocht, zal een Vault van tijd to tijd de mogelijkheid hebben om een poging to Farming te doen. Dit houd in dat een gevalideerd verzoek wordt verzonden naar een willekeurig Safecoin address. Als een Safecoin op dat address al in bezit is mislukt deze poging. Als er geen Safecoin is, zal een worden gecreeerd en worden beloond aan de verzoekende Vault (voorbeeld van een successvolle poging to Farming).

Farming is therefore when a Vault delivers data chunks that it is storing to the network and earns Safecoin in return. The probability of gaining a Farming Attempt is dependent on the farming_rate, which is a variable related to the quantity of available storage resources in the Network.

Farming is daarom het proces waarbij een Vault stukken gegevens welke het bezit en opslaat voor het Netwerk leverd en daar voor beloond wordt met SafeCoin. De waarschijnlijkheid om een poging to Farming te doen hangt af van de Farming Rate, welke een variable is die gerelateerd is aan de hoeveelheid opslagcapaciteit in het Netwerk.

More FAQs

Meer FAQs