SAFEnetwork.tech pagina 7 🇳🇱

PAGE 7

PAGINA 7

https://safenetwork.tech/press-kit/

Press Kit

Pers Kit

The SAFE Network is an open source, decentralised data and communications network that replaces data centres and servers with the spare computing resources of its users.

Het SAFE Netwerk is open source, decentralizatie van gegevens en het communicatie netwerk welke data centers en servers vervangt door gebruikt te maken van de overige computer middelen van gebruikers.

Copy Text Snippet

Kopier Tekst Fragment

Project Aims

Project Doelen

The SAFE Network aims to protect the World’s data, providing privacy, security and freedom to everyone on the planet.

Het SAFE Netwerk doelt om de Wereld haar gegevens te beschermen, privacy te bieden, veiligheid en vrijheid voor iedere persoon ter wereld.

Copy Text Snippet

Kopier Tekst Fragment

About Safecoin

Over Safecoin

Safecoin is the mechanism that incentivises the provision of resources by the network, measuring and rewarding value without waste. No proof of work, and no blockchain.

Safecoin is een mechanisme die de verstrekking van middelen stimuleert door het netwerk, het meten en belonen van waarde zonder verlies. Geen Bewijs van Werk, en geen blockchain.

Copy Text Snippet

Kopier Tekst Fragment

What the SAFE Network means for Press Freedom

Wat het SAFE Netwerk betekend voor Persvrijheid

With its decentralised architecture and no central control, the SAFE Network is highly censorship-resistant. Content can be published instantly and anonymously without the knowledge of any third party. No more suppressing stories that need to be told, whilst the identity of the author, and any sources, can also be kept private.

Door de gedecentralizeerde architectuur en geen centraal punt van bestuur is het SAFE Netwerk zeer censuur-bestand. Bestanden kunnen direct gepubliceerd worden en anoniem zonder dat een derde partij hier vanaf weet. Het is nu verleden tijd dat onderdrukte verhalen verteld worden, terwijl de identiteit van de schrijver, en enige bronnen, ook prive kunnen worden gehouden.

New revenue stream

Nieuwe bron van inkomsten

In today’s centralised web, monetising content relies on advertising, regardless of the cost to data privacy.

In het hedendaagse gecentralizeerde web, hangt het monitiseren van content af van advertenties, zonder ook maar de waarde van gebruiker gegevens en hun privacy te respecteren.

On the SAFE Network, monetisation will come from Safecoin. Content creators will be able to tag their content and optionally receive micropayments from content readers. In essence, a publishing service with a revenue stream built-in.

Op het SAFE Netwerk, zal monetisatie van Safecoin komen. Content creators zullen de mogelijkheid hebben om hun berichten te taggen en optioneel een vorm van microbetalingen te ontvangen van hun lezers. In essentie, een publicatie mechanisme met een ingebewoude inkomsten bron.

Interview Request

Interview Verzoek

If you would like to write about us, feel free to get in touch via pr@maidsafe.net. This is obviously not a requirement, but we’d be happy to answer any questions you might have and make time for an interview if required.

Als U over ons wilt schrijven, kom dan gerust met ons in contact via pr@maidsafe.net. Dit is natuurlijk geen benodigdheid, maar we zijn altijd blij om antwoord te geven op vragen die u heeft of tijd vrij te maken voor een interview als dat gewenst is.

Request Interview

Verzoek Interview

“…the literal opposite of fly-by-night crypto opportunists. They’ve been working on decentralized networking since long before the space became the hot, hyped thing it is now.”

“…letterlijk het tegenovergesteld van de rijk-in-een-dag crypto opputernisten. Hun werk met het gedecentalizeerd netwerk begon veel vroeger voordat deze niche bekend werd, en gehyped is zoals het nu bekend staat.”

Tech Crunch

The punk rock internet—how DIY ​​rebels ​are working to ​replace the tech giants

De punkers van het internet—Hoe DIY rebellen aan de slag zijn om de groote tech giganten te vervangen.

The Guardian

HBO’s ‘Silicon Valley’ turns to real-world startup MaidSafe for its decentralized Internet

HBO’s ‘Silicon Valley’ volgen de real-world startup MaidSafe voor haar gedecentralizeerde Internet

Spectrum

Downloads

Downloads

Logos

Logos

Logo pack containing PNG, SVG and EPS formats, in Black or White versions.

Logo bundel met PNG, SVG, en EPS formaat, in Zwart of Witte versies.

SAFE Network logo black

SAFE Netwerk logo zwart

Download

Download

SAFE Network logo white

SAFE Netwerk logo wit

Download

SAFE Network icon black

SAFE Netwerk icoon zwart

Download

SAFE Network icon white

SAFE Netwerk icoon wit

Download

SAFE Network logos by Dusan Sevarikaare licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

SAFE Netwerk logos door Dusan Sevarikaare met licensie onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

CC logo

Image Pack

Foto Bundel

Print ready editorial photographs and imagery, ready to be added to your piece.

Print klare editorial fotos en beelden, klaar om aan uw stukken toegevoegd te worden.

SAFE Network icon white

SAFE Network icoon wit

Download Image Pack

Download Foto Bundel

Documents

Documenten

Whitepapers and more detailed reading on the SAFE Network.

Whitepapers en meer gedetaileerde informatie over het SAFE Netwerk

PARSEC Whitepaper

PARSEC Whitepaper

Get all the details on our highly asynchronous, Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism.

Krijg alle details over onze hoge asynchrone, Byzantine Fault Tolerante consensus mechanisme.

Download

SAFE Network Primer

Community written, and very detailed introduction to the design and technology that underpins the SAFE Network.

Geschreven door de gemeenschap, en een erg gedetailleerde introductie over het ontwerp en de technologie achter het SAFE Netwerk.

Download